سرانجام او چنین توضیح داد:   هنگامى که دو نفر از دست یکدیگر

عصبانى هستند، قلب‌هایشان از یکدیگر فاصله می‌گیرد. آنها براى این

که فاصله را جبران کنند مجبورند که داد بزنند. هر چه میزان عصبانیتو خشم بیشتر باشد، این فاصله بیشتر است و آنها باید صدایشان را بلندتر کنند.

سپس استاد پرسید: هنگامى که دو نفر عاشق همدیگر باشند

چه اتفاقى می‌افتد؟ آنها سر هم داد نمی‌زنند بلکه خیلى به آرامى با هم صحبت می‌کنند. چرا؟ چون قلب‌هایشان خیلى به هم نزدیک است. فاصله قلب‌هاشان بسیار کم است.

استاد ادامه داد: هنگامى که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد،

 

چه اتفاقى می‌افتد؟ آنها حتى حرف معمولى هم با هم نمی‌زنند وفقط در گوش هم نجوا می‌کنند و عشقشان باز هم به یکدیگر بیشتر می‌شود.

سرانجام، حتى از نجوا کردن هم بی‌نیاز می‌شوند و فقط به یکدیگر
نگاه می‌کنند. این هنگامى است که دیگر هیچ فاصله‌اى بین قلب‌هاى آن‌ها باقى نمانده باشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید