ضرب المثل

ضرب المثل:

چه هیزم تری فروختم؟!

هیزم چوب خشکی است که در گذشته و حتّی امروزه نیز در بعضی از روستاها به عنوان سوخت اصلی جهت ایجاد گرما مورد استفاده بوده است. شاخه های درختان پس از قطع شدن،خیس و مرطوب هستند، امّا مّد تی که در برابر گرمای آ فتاب قرار بگیرند رطوبت آنان از بین می رود و تبدیل به هیزم مناسب می گردند. در صورتی که هیزم مر طوب باشد، به شدت ایجاد دود  می کند و موجب بد طعم شدن غذا و آ لوده شدن هوای اتاق و آشپز خانه می شود.چون خشک کردن چوب ها در مقابل ،آن هم به مقدارزیاد،نیاز به زحمت و فضایی وسیع دارد.و بعضی از هیزم فروشان خود را به زحمت و درد سر نمی اندازند و هیزم ها را تر می فروشند و خدا می داند که چه به سر مشتر ی می آید.

کاربرد:

این مثل معمولا وقتی به کار می رود که فردی بدون علّت مشخص با ما دشمنی یا بد رفتاری کند، در این صورت به نشانه ی گله و شکایت می گوییم:"مگر من به تو چه هیزم تری فروختم؟!"

/ 0 نظر / 24 بازدید