پیام

با سپاس از انجام فعالیت های مربوط به تمرینات تقویت مهارت نوشتن و تمرینات دست ورزی با نظر به این که برگه های تمرینات باتوجه به تفاوت های فردی به دانش آموزان داده شده است برگه ها را پس از انجام نزد خود نگه داشته و زمانی که برگه ی شماره هشت را دریافت نموده و تمرینات آن توسط فرزندتان انجام شدند تمامی برگه ها را به فرزندتان داده تا به مدرسه بیاورد

 

                                             پیشاپیش از هم کاری شما تشکر می کنم

/ 0 نظر / 14 بازدید