کلام مولا

سخنان مولا امام علی

اگر خدا کفیل است.................................غصه چرا؟

اگر رزق تقسیم شده است..........................حرص چرا؟

اگر دنیا فریبنده است..............................اعتماد به ان چرا؟

اگر بهشت حق است.............................. تظاهر به ایمان چرا؟

اگر قبر حق است...................................ساختمان مجلل چرا؟

اگر جهنم حق است.................................این همه ناحقی چرا؟

اگر حساب حق است................................جمع مال حرام چرا؟

اگر قیامت حق است.................................خیانت به مال مردم چرا؟

اگر دشمن انسان شیطان است.....................پیروی از ان چرا؟

/ 0 نظر / 16 بازدید