الفبای زندگی

ث   :  ثمره عشق به زندگی‌ات رنگ موفقیت خواهد داد . . .

ج    :  جایی که متعلق به تو نیست نرو و آن جا حرفی نزن . . .

چ    :  چشم‌هایت را به روی بدی‌ها ببند . . .

ح    :  حرفی را به زبان بیاور که تو را به پشیمانی نرساند . . .

خ    :  خدا را در هر لحظه از زندگی یاد کن . . .

د     :  دست مهربانی‌ات را از دیگران دریغ نکن . . .

ذ     :  ذوق کودکانه‌ات را چون کودک درونت تا همیشه با خود همراه کن . . .

ر    :  رنگی که برایت آرامش می‌آورد را به دیوار اتاقت بزن . . .

ز    :  زرنگی را از ضایع کردن حق دیگران باز شناس . . .

ژ    :  ژرفای اندیشه توست که به کارهایت عمق می‌بخشد . . .

س  :  سختی سنگ را در گام‌هایت تکرار کن نه در دلت . . .

ش  :  شروع دوباره یعنی مغتنم شمردن فرصتهایی که شاید دیگر امکانش نیست . . .

ص :  صداقت از هر پیمان نامه‌ای معتبر تر است و خاطرت باشد که ماه همیشه پشت ابر نمی‌ماند . . .

ض :  ضرر یعنی امروز بگذرد و چیزی به اندیشه، سلامت و ثروت تو افزوده نشود . . .

ط  :  طلای وجودت را به سنگ محک خاک فروشان مسپار . . .

ظ   :  ظاهر و باطنت را یکی کن تا ریا کار خوانده نشوی . . .

ع   :  عشقت را نثار خانواده‌ات کن . . .

غ   :  غفلت از درک ارزش لحظه‌ها مساوی است با تباهی عمر . . .

ف  :  فداکاری باختن زندگی خود نیست، بخشش زندگی به دیگران است . . .

ق   :  قامت استوار کوه را در ذهن خود مجسم کن، تو عظیم تر از آنی . . .

ک   :  کار جوهره زندگی است . . .

گ  :  گناه را کوچک مشمار حتی اگر یک خنده به ناتوانی دیگران باشد . . .

ل   :  لغزش فقط یک لحظه صورت می‌گیرد، مراقب احترام و اعتبار خودت باش . . .

م    :  مرگ روی دیگر زندگی است و همچون تولد یک اتفاق ناگریز است، به آن فکر کن . . .

ن   :  نامردی و خیانت از یک جنسند، تو از جنس آنها نباش . . .

و   :  ویرانی آینده‌ات به راحتی قابل پیشگیری است ، از همین امروزت زندگی را بساز . . .

ه    :  همیشه با یاد خدا و لبخند ، روزت را شروع کن و به پایان برسان . . .

ی  :  یافته‌های زندگی تجربه‌های کوچک و بزرگ ماست نه داشته‌های ارزان و گران قیمتمان

/ 0 نظر / 41 بازدید