تمرین

به جای نقطه چین حرف هایی بنویس تا کلمه ای معنی دار شود.

....نگ                  ...نگ

...نگ                   ....نگ

حرف های کدام یک از کلمه های زیر را اگر از آخر به اوّل بنویسی، نام یک غذا می شود.

راکت-           بابک-                                سا کت-                وک وک-

/ 1 نظر / 24 بازدید
هی د

[نیشخند] کباب . کوکو