مهارت کار با خط کش

در پایه اول یکی از مهارت های اساسی  که دانش آموزان باید

کسب کنند کار با ابزار یا خط کش است

 

 باید به بچه ها یادداد که از دودست استفاده کنند وبا یک دست 

خط کش را محکم نگه دارند وبا دست دیگر خط بکشند ومداد را

محکم به دیواره خط کش بچسبانند

برای ایجاد انگیزه میتوان از نقاط وصل کردنی که منتهی به شکل

می شود استفاده کرد

 

/ 0 نظر / 16 بازدید