اشعار تشویقی

چند شعر کودکانه برای تشویق دانش آموزان

برگه نَکَن دوباره                                     از دفتر بیچاره

ای گل ناز و خوش بو                               بخوان درست از این رو

کار گروهی بدان                                     می کنه کارُ آسان

ای کودک بهشتی                                     کامل دقیق نوشتی

هستی دقیق پر تلاش                               همیشه خنده رو باش

کودک خوب ونازی                             کلمه درست می سازی

پی برده ام به رازی                            زیبا جمله می سازی

عقیده ی من اینه                                کودک خوب همینه

خلّاقی و مهربون                              همیشه این طور بمون

                                                       

/ 1 نظر / 6 بازدید
شیخ

غنچه با دل گرفته گفت: زندگی لب زخنده بستن است گوشه ای درون خود نشستن است گل به خنده گفت زندگی شکفتن است با زبان سبز راز گفتن است گفتگوی غنچه وگل از درون با غچه باز هم به گوش می رسد تو چه فکر میکنی کدام یک درست گفته اند من فکر می کنم گل به راز زندگی اشاره کرده است هر چه باشد اوگل است گل یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است!