مدیریت رفتار

چهار قانون

برای آن که در کلاس درس مدیر رفتار کار آمدی باشید،باید برای خود ودانش آموزان چارچوب مشخصی تعیین کنید که در تصمیم گیری ها به کمک شما بیاید و نیز به آن ها کمک کند تا بتوانند رفتارهای مناسب اجتماعی را انتخاب کنند.یکی از کارآمدترین چارچوب هابرای این منظور ((چهار آر))یا((چهار قانون ))نام دارد که اصول آن عبارتنداز:

Rights-responsibilities-rules and routintes

1-حقوق:حقوق بنیادین دانش آموزان امنیت ،یادگیری وبرخوردعادلانه باآن هاست.

2-مسئولیت ها:رشد عاطفی واجتماعی دانش آموزان از طریق تقویت مسئولیت پذیری آنان افزایش پیدا می کند.

3-قوانین:رفتار هایی را توصیف می کنندکه از حقوق دانش آموزان حمایت می کنند.

4-فعالیت های عادی روزانه :آن دسته از فعالیت های موردتوافق معلم و دانش آموز که به سازماندهی بهتر کلاس کمک می کنند.

برگرفته از:

مدیریت رفتار با دانش آموز(کتاب ضروری معلم)

/ 0 نظر / 11 بازدید