حل مشکل بد خطی کلاس اولی ها


 علت کج نوشتن کلمات


کج نوشن کلمات، از کج گذاشتن بیش از حد کاغذ ناشی می شود. اگر با دانش آموزی برخورد کردید که دست نوشته های کجی داشت، از او بخواهید کاغذ را در وضعیت بهتری قرار دهد.

/ 0 نظر / 15 بازدید